• תנאי השימוש
    האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, להכניס בהם שינויים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים למעט לשמירת עותק אחד מהמידע לשימוש אישי לא מסחרי על גבי מחשב ביתי, ובלבד שהועתקו גם כל ציוני זכויות היוצרים והבעלות. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של משחק החיים בע"מ ואור ברנט שלו. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים באתר בלבד ואין לעשות בהם שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.   

    קניין רוחני
    זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "משחק החיים" ובשירותים הינם של אור ברנט שלו או של צדדים שלישיים שהעניקו למשחק החיים הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אור ברנט שלו הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת משחק החיים בע"מ ומאור ברנט שלו.
    סימני מסחר רשומים סיווג 41: "משחק החיים", "משחק תוצאתי", "O.J.P"

    הבהרה: התוכן המוצג באתר הינו למטרות לימוד ועיון בלבד. אין לראות במידע המוצג הנחיה מכל סוג שהוא. בכל מקרה של החלטה הנוגעת לחייכם ולעבודתכם ו/או כל החלטה אחרת, אין לראות את המידע המוצג כאמת מוחלטת, אלא יותר כהצגת רעיון, דעה או נקודת מבט. דעות כותבי המאמרים הנן של כותבי המאמרים בלבד. המידע המוצג באתר הנו למטרות של למידה, החלפת דעות, שיתוף ידע ובעיקר למטרות הנאה. כל שימוש במידע שבאתר, הנו באחריות קוראי האתר. אתר "משחק החיים", באי כוחו ומפעיליו לא ישאו בשום אחריות עקב שימוש במידע המתפרסם באתר.